SMM startar nytt Blås/Brassprojekt.

Blåsmusik på kristen grund för integration

Visionsdokument inför ansökan till Allmänna Arvsfonden

cropped-header6.jpg

Sammanfattning

Alla kristna svenska blåsmusikorganisationer ansöker gemensamt hos Allmänna Arvsfonden om stöd till projektet Kristet blås för integration. Huvudsökande är SMM (Svenska Missionskyrkans Musikkårer) i samverkan med blåsmusiknätverken inom Pingstbrass, Frälsningsarmén och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Vi ansöker om medel att starta ungdomsorkestrar för integration på tio platser i landet, i nära samverkan med befintliga orkestrar.

Nu söker vi kårer som vill vara med i projektet. Meddela intresse innan maj månads utgång.

Introduktion

Musik kan förena människor över barriärer som språk, kultur, hudfärg, bakgrund och social status. SMM (www.smm.nu) har tagit fasta på detta, och har nyligen börjat arbeta mer systematiskt än tidigare med uppsökande verksamhet riktad mot nya svenskar. Vår verksamhet med musik tillsammans på kristen grund utgör en närmast ideal mötesplats där människor nya i vårt land kan träffa och lära känna infödda svenskar, och därmed snabbare komma in i samhället.

Bakgrund – kristen blåsmusik i Sverige idag

I Sverige finns fem samfund som har organiserad blåsmusik; Equmeniakyrkan, Alliansmissionen, Pingströrelsen, Frälsningsarmén och EFS. SMM har under det senaste året tagit kontakter med dessa systerorganisationer och föreslagit ett närmare samarbete under arbetsnamnet Kristet Blås.

Eftersom Equmeniakyrkan och Alliansmissionen är de enda vars blåsmusikverksamhet har en formell organisation i form av SMM kommer SMM att utgöra formell sökande till Allmänna Arvsfonden, medan det praktiska arbetet utförs i nära samverkan mellan alla fem samfunden. (Endast formella organisationer kan söka, inte privatpersoner.)

Tillsammans har våra samfund närmare hundra orkestrar spridda över större delen av Sverige. Över tusen musikanter samlas varje vecka för att spela i våra orkestrar. Vidare har vi nationella sommarmusikskolor för ungdomar såväl som för vuxna, samt flera nationella ungdomsorkestrar.

Koncept – kristen blåsmusik för integration

Vi avser att starta (minst) tio nya musikskolor med integration som bärande tanke. Deltagarna i dessa musikskolor skall vara ungefär lika antal svenska och invandrade barn. Utbildningen utgörs av dels individuella lektioner, dels spel i orkester, det senare redan från allra första början. Alla skolor startas i nära samverkan med en befintlig orkester, vars medlemmar utgör faddrar för barnen. Så snart barnen lärt sig spela enkla melodier tar de plats i dessa orkestrar på enklare stämmor, och flyttar gradvis upp till mer avancerade positioner i takt med att kunnandet utvecklas. Med tiden kommer de att ta roller som faddrar för de yngre som börjar om några år.

Redan idag samverkar dessa samfund om gemensamma ungdomsläger varje sommar. För deltagarna i våra nya musikskolor kommer lägren att vara en naturlig höjdpunkt på året. Idag samlas runt 150 ungdomar på två läger veckan efter midsommar, och det finns kapacitet att öka antalet med de ungdomar som ingår i våra nya musikskolor.

Vidare har SMM tre nationella ungdomsorkestrar som samlas under vinterhalvåret, vilka deltagarna med tiden kommer att kunna ingå i. Till sist kommer Brassbandsfestivalen i Värnamo varje år med över tusen deltagare att vara ytterligare en höjdpunkt.

Fortvarighet

I och med att projektet baseras på befintliga orkestrar som drivs på ideell grund inom ramen för ett antal församlingar kommer verksamheten att leva vidare efter att stödet från Allmänna Arvsfonden upphör. Då kommer dessa musikskolor och tillhörande orkesterverksamhet att leva vidare som integrerade delar av verksamheten.

Vår värdegrund

SMMs motto är Musik och gemenskap på kristen grund. Vi är tydliga med att vi gör detta arbete utifrån vår kristna tro. Verksamheten sker i församlingens mitt, och utgör ett varmt men inte påtvingande erbjudande att upptäcka och fördjupa kristen tro. Vi välkomnar

deltagare som inte delar vår tro, så länge de accepterar att grunden för verksamheten är vår kristna tro.

Vad krävs för att ingå i projektet?

 Ett åtagande att starta eller kraftigt utvidga blåsmusikverksamhet för ungdomar (upp till    25 års ålder) med en stor andel invandrade deltagare.

 Verksamheten baseras både på individlektioner och orkesterspel.

 Den lokala kåren åtar sig att vara fadder till verksamheten, samt att integrera deltagande ungdomar i den ordinarie orkestern så snart det är möjligt.

 Verksamheten bedrivs i kyrkans lokaler.

 En utsedd kontaktperson, och gärna mer än en person som är beredd att ingå i det lokala projektet.

 Om det finns kårer i flera samfund på orten bör i normalfallet verksamheten ske i lokal samverkan.

Vad ger projektet till deltagande kårer?

 Lönemedel motsvarande 40 % av en heltid under 3 år.

 Massor med glädje.

 På sikt nya medlemmar i kårer och församling.

När sker detta?

Intresserade kårer skall anmäla sitt intresse till SMMs ordförande eller konsulent senast 31/5 2016.

Ansökan skickas in i mitten av juni. Beslut meddelas i mitten av januari 2017. Om utfallet blir positivt används våren 2017 till rekrytering av personal samt lokal marknadsföring för att hitta deltagare.

Verksamheten startar i början av höstterminen 2017.

Jan "Bumpen" Blomgren
Jan “Bumpen” Blomgren

SMMs ordförande Jan Blomgren ordforande@smm.nu 076-7878336

Anders Lundin
                       Anders Lundin

SMMs konsulent Anders Lundin konsulent@smm.nu 073-5459812