Policy SMM

SMM:s policy

Antagen på årsmöte 2016-04-02

Svenska Missionskyrkans Musikkårer (SMM) är en samarbetsorganisation för musikkårer och orkestrar som verkar för att göra Jesus Kristus känd och trodd med blåsmusik som verktyg. SMMs motto är Musik och gemenskap på kristen grund, och dess målsättning är Vi vill vara en gemenskap där musik ger möjlighet att upptäcka och fördjupa kristen tro.

SMMs bas är dess kårer, och SMM är ett renodlat samarbetsorgan. Kårerna fattar gemensamma beslut om SMMs verksamhet, medan SMM inte kan fatta beslut om enskilda kårers verksamhet. SMMs uppgift är att stödja kårerna inom uppgifter som är svåra för kårerna att klara på egen hand. I första hand gäller detta gemensamma uppgifter, till exempel musikläger, kurser, inspirationsträffar, utbildningar, nationella orkestrar, notarkiv, eller initiativ för utgivning av musik. I andra hand gäller det insatser mot enskilda kårer, exempelvis stöd i andlig utveckling, tillfälliga stödinsatser då en kår har särskilda behov, samt insatser vid etablering av nya kårer och orkestrar. Generellt ska SMM ta initiativ för att stärka den kristna blåsmusiken.

SMMs arbete är i huvudsak baserat på ideella, oavlönade insatser. I fall då ideella insatser inte bedöms vara framgångsrika är det möjligt att avlöna personal. De ideella ledarna skall i alla lägen stödjas och uppmuntras. Exempel på sådan uppmuntran kan vara reducerad kostnad för deltagande i läger, utbildningar och inspirationsträffar.

SMM ansluter sig generellt till relevant policy för Equmeniakyrkan, om inte annat beslut fattas i särskild ordning.

SMM har stor öppenhet mot andra organisationer där gemenskap finns kring musikalisk verksamhet, kring andlig utveckling, eller bådadera. Vi ser samverkan med profana organisationer och medverkan i andra arrangemang som en möjlighet att dela med oss av vår tro. SMM söker gärna samverkan med andra krafter för att effektivt kunna stödja dess egna mål att göra Jesus Kristus känd, trodd och efterföljd med blåsmusik som instrument.