Stadgar SMM

Stadgar för Svensk Musik med Mission (SMM) 

Antagna på SMMs årsmöte 2020 

Förord 

SMM bildades som Svenska Missionsförbundets Musikkårer. SMM breddades med tiden till att betjäna även Svenska Allianskyrkan. Då dåvarande Missionskyrkan upphörde som eget samfund och tillsammans med Baptistsamfundet och Metodistkyrkan uppgick i Equmeniakyrkan blev namnet svårare att motivera. Equmeniakyrkan har en tydligt ekumenisk prägel, och har inskrivet i sina styrande dokument en stor öppenhet mot vidare breddning. I denna anda beslutade SMM 2019 att bredda sig och välkomna musikkårer från alla samfund, och antog i samband med detta nytt namn.

§1 Uppgift 

Svensk Musik med Mission (SMM) är en samarbetsorganisation för musikkårer och orkestrar som verkar för att göra Jesus Kristus känd och trodd med blåsmusik som instrument. Dess motto är Musik och gemenskap på kristen grund, och dess målsättning är Vi vill vara en gemenskap där musik ger möjlighet att upptäcka och fördjupa kristen tro.

Basen för SMM är dess medlemsorkestrar, och SMM är ett renodlat samarbetsorgan. Medlemsorkestrarna fattar gemensamma beslut om verksamheten, medan SMM inte kan fatta beslut om enskilda kårers verksamhet. SMM har till uppgift att stödja medlemsorkestrarna inom uppgifter som är svåra för dessa att klara på egen hand. I första hand gäller detta gemensamma uppgifter, till exempel musikläger, kurser, inspirationsträffar, utbildningar, nationella orkestrar, notarkiv, eller initiativ för utgivning av musik. I andra hand gäller det insatser mot enskilda kårer, exempelvis stöd i andlig utveckling, tillfälliga stödinsatser då en kår har särskilda behov, samt insatser vid etablering av nya orkestrar. Generellt ska SMM ta initiativ för att stärka den kristna blåsmusiken.

§2 Medlemskap 

Styrelsen beviljar medlemskap efter ansökan. Medlemskap beviljas orkestrar som respekterar SMMs syften och mål. SMM välkomnar orkestrar inom alla kyrkor och samfund i Sverige att bli medlemmar. Medlemskap upphör genom att orkester skriftligen meddelar till styrelsen att de utträder ur SMM.

§3 Medlemsavgift 

Anslutna orkestrar erlägger medlemsavgift enligt beslut vid årsmöte. Nystartad orkester är avgiftsbefriad första verksamhetsåret. En orkester som lägger ner sin verksamhet för längre eller kortare tid äger rätt till avgiftsbefrielse efter anmälan till styrelsen. Svensk Musik med Mission

§4 Styrelse 

SMMs angelägenheter handläggs av en styrelse bestående av 5 till 7 ledamöter samt en ordförande, vilka väljs av årsmötet. Styrelsen har till uppgift att leda SMMs verksamhet, verkställa dess beslut samt förvalta och gemensamt ansvara för dess tillgångar.

Nomineringen av kandidater till styrelsen sker inom valberedningen som tar emot namnförslag fram till en månad före årsmötet. Ledamöter väljs för en tid av två år så att vartannat år väljs hälften av ledamöterna. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, arbetsutskott (AU) och övriga utskott som styrelsen finner nödvändiga.

Styrelse fattar beslut om firmatecknare för SMM.

Styrelsen är beslutmässig om minst 5 ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelsen skall till varje årsmöte avge berättelse om SMMs verksamhet och ekonomi samt förbereda och föredraga ärenden inför och under årsmötet.

Styrelsen har sitt säte i Jönköping.

§5 Årsmöte 

SMMs högsta beslutande organ är årsmötet, som hålls varje år på tid och plats som styrelsen beslutar. Kallelse utfärdas genom cirkulär minst två månader före årsmötets hållande.

Vid årsmöte äger varje medlemsorkester rätt att representeras av två ombud. Dessa ombud jämte styrelsens ledamöter äger rätt att vid ombudsmötet överlägga och besluta. Beslut fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning, om ej stadgarna föreskriver annat.

Motioner skall vara inlämnade till styrelsen minst en månad före årsmötet. Vid årsmötet behandlas följande:

  1. a) Val av ordförande och vice ordförande för mötet.
  2. b) Val av sekreterare för mötet.
  3. c) Val av rösträknare samt två justeringspersoner för mötet.
  4. d) Föredragande av års- och revisionsberättelse.
  5. e) Beslut om ansvarsfrihet.

Svensk Musik med Mission

  1. f) Beslut om budget för kommande verksamhetsår.
  2. g) Val av: i. Ordförande

ii. Styrelseledamöter

iii. Två revisorer jämte suppleanter

iv. Tre ledamöter till valberedningen

  1. h) Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
  2. i) Behandling av motioner.
  3. j) Behandling av övriga föreliggande frågor.

§6 Valberedning 

Valberedningen består av 3 ledamöter och väljs av årsmötet. Ledamöter i valberedning väljs på en period av tre år, varav en tredjedel varje år. I händelse av fyllnadsval skall dessa göras så att den ordinarie ordningen återställs så effektivt som möjligt.

Valberedningen skall förbereda val av funktionärer vid årsmötet, val av styrelse och revisorer samt övriga val till olika tjänster och uppdrag efter de behovs som finns. Vid beredning av val ska särskild hänsyn tas till SMMs sammansättning och kandidatlistan bör spegla SMMs mångfald.

Varje medlemsorkester kan föreslå kandidater till valen på årsmötet. Sådant förslag ska lämnas till valberedningen senast en månad före årsmötet.

Val av nya ledamöter till valberedningen förbereds i särskild ordning. Medlemsorkestrar nominerar kandidater senast en månad före årsmötet. Valberedningen sammanställer sedan en lista över alla nominerade utan att rangordna dessa, och denna lista utgör kandidatlängd för val på årsmötet. Kandidater till valberedning får även nomineras på årsmötet.

§7 Stadgeändring 

Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen inges till styrelsen minst två månader före årsmötet. För beslut om ändring erfordras minst två tredjedelars majoritet av de röstande.

§8 Upplösning 

Om beslut fattas om att SMM skall upplösas skall sådant förslag distribueras senast två månader före årsmötet. För beslut om upplösning erfordras två tredjedelars majoritet av de röstande. Sådant beslut skall också innefatta beslut om överföring av dess eventuella tillgångar, företrädesvis till ändamål i nära anslutning till SMMs syfte och mål.